Funcionament/ Funcionamiento

Principis bàsics i de funcionament

Organització de les comissions

L’Ecoxarxa és una xarxa local d’intercanvi de béns, serveis i coneixements mitjançant una moneda social. És una eina de transició cap a una forma de viure diferent, basada en la cooperació, la llibertat i la responsabilitat.

La Xarxa d’Intercanvi està basada en l’autoorganització de les persones, a nivell de Castelló i els seus voltants. Els participants registren les seues demandes i les seues ofertes i intercanvien productes i serveis entre sí. Tothom ofereix i tothom, en algun moment necessita quelcom.

Principis fonamentals

L’EcoXarxa sorgeix d’una inquietud vital dels seus integrants.

L’Ecoxarxa té vocació econòmica, social i vital en clau comunitària, ecologista, humanista, igualitària, horitzontal i internacionalista. Un nou contracte social on primer la llibertat i la igualtat amb una actitud pedagògica de caràcter llibertari fomentarà la igualtat entre totes les persones, el seu creixement personal i la difusió i intercanvi de coneixements.

A l’Ecoxarxa s’intercanviaran béns, serveis i coneixements seguint criteris d’ecologia, de justícia social i de proximitat en la mesura del possible.

L’EcoXarxa té vocació de fer comunitat entre els seus integrants, d’arribar a un coneixement i relació personal de mútua confiança, així com de fer xarxa amb altres xarxes d’intercanvi i moviments socials afins.

A l’EcoXarxa es fomentaran els projectes i iniciatives econòmiques alternatius i cooperatius.

L’intercanvi a l’Ecoxarxa es realitzarà en moneda social, entenent esta com una eina de transició cap a l’economia comunitària o familiar, acollint també les pràctiques del troc i la donació.

L’objectiu últim és un model basat en l’economia comunitària o familiar, la moneda social és el primer pas cap a aquesta (model de la ceba).

L’EcoXarxa s’organitza de forma autogestionada i per tant tots els seus integrants tenen el dret i la responsabilitat de treballar en el seu manteniment i gestió.

Totes les decisions es prendran per consens. En cas de no arribar al consens, les propostes s’han de reformular fins a arribar-hi. Està clar que aquesta solució implica buscar una altra que tinga en compte què fer en cas de que algú tombe l’assemblea. Si hi ha algún problema es reavaluarà, es reformularà la proposta/el consens.

L’assemblea de l’EcoXarxa és independent de qualsevol moviment social o organització i serà l’únic òrgan de decisió de tots els assumptes de la mateixa.

Qualsevol persona tindrà dret a incorporar-se a l’Ecoxarxa amb posterioritat a la seua creació sempre que assumeisca tots els principis fonamentals i de funcionament.

Principis de funcionament

S’automatitzaran al màxim les tasques administratives. L’Ecoxarxa disposarà d’un bloc i d’un grup a l’aplicació web CES.

La xarxa d’intercanvi s’anomena EcoXarxa Castelló i la seua moneda és l’Eco.

Les dades de contacte de les persones integrants estaran a disposició del grup.

Hi ha dos comissions: grup de treball, on s’organitzen els mercats i es dinamitza el funcionament de la xarxa; i comissió d’acollida que es l’encarregada d’informar sobre les funcions i principis bàsics de funcionament de l’EcoXarxa, així com donar d’alta a les persones usuaries.

Els integrants de les comissions podran acordar abandonar la comissió prèvia comunicació a l’assemblea.

L’assemblea fixa un saldo mínim de -100 i màxim de 300 que podrà estar condicionat a les circumstàncies de cada persona.

Intentarem que les persones que no tinguen accés a Internet siguen “apadrinades” per un altre membre de l’Ecoxarxa.

Normalment es fan mercats d’intercanvi una vegada al mes excepte excepcions que s’avisarán per les diferents víes de difussió (llista de correu, blog, facebook, twitter y grup de telegram).

Qui esté interessat en que se li agregue al grup de telegram deurá d’avisar enviant un missatje al correu de
l’EcoXarxa (ecoxarxacastello@gmail.com).

Acords de l’assemblea

L’assemblea fixa el saldo mínim en -100 Ecos i el màxim en +300 Ecos.

Tots els integrants de la xarxa parteixen de saldo 0.

L’EcoXarxa Castelló es coordinarà amb les xarxes de la Plana Baixa, del Palancia-Mijares i del Camp de Morvedre.

Front a un conflicte entre membres de l’EcoXarxa Castelló, l’assemblea nomenarà un grup de mediació. Si tot i així les parts no arriben a un acord, l’assemblea arbitrarà.

Es fan mercats d’intercanvi itinerants mensuals d’acord amb les xarxes veïnes.

S’unifica la classificació d’ofertes al CES amb la Xarxa de Xarxes d’Intercanvi Valencianes.

Es recomanen únicament els intercanvis amb la resta de xarxes de la X.X.I.V. Els intercanvis amb xarxes no integrades en la X.X.I.V. seran per compte i risc de la persona que decideisca fer-los.

Principios básicos i de funcionamiento

Organización de las comisiones

La EcoXarxa es una red local de intercambio de bienes, servicios y conocimientos mediante una moneda social. Es una herramienta de transición hacia una forma de vivir diferente, basada en la cooperación, la libertad y la responsabilidad.

La Red de Intercambio está basada en la autoorganización de las personas, a nivel de Castellón y sus alrededores. Los participantes registran sus demandas y sus ofertas e intercambian productos y servicios entre sí. Todos ofrecen y todos, en algún momento necesitan algo.

Principios fundamentales

La EcoXarxa surge de una inquietud vital de sus integrantes.

La EcoXarxa tiene vocación económica, social y vital en clave comunitaria, ecologista, humanista, igualitaria, horizontal e internacionalista. Un nuevo contrato social donde primero la libertad y la igualdad con una actitud pedagógica de carácter libertario fomentará la igualdad entre todas las personas, su crecimiento personal y la difusión e intercambio de conocimientos.

En la EcoXarxa se intercambian bienes, servicios y conocimientos siguiendo criterios de ecología, de justicia social y de proximidad en la medida de lo posible.

La EcoXarxa tiene vocación de hacer comunidad entre sus integrantes, de llegar a un conocimiento y relación personal de mutua confianza, así como de hacer red con otras redes de intercambio y movimientos sociales afines.

En la EcoXarxa se fomentarán los proyectos e iniciativas económicas alternativas y cooperativas.

El intercambio en la EcoXarxa se realiza en moneda social, entendiendo ésta como una herramienta de transición hacia la economía comunitaria o familiar, acogiendo también las prácticas del trueque y la donación.

El objetivo último es un modelo basado en la economía comunitaria o familiar, la moneda social es el primer paso hacia ésta (modelo de la cebolla).

La EcoXarxa se organiza de forma autogestionada y por tanto todos sus integrantes tienen el derecho y la responsabilidad de trabajar en su mantenimiento y gestión.

Todas las decisiones se tomarán por consenso. En caso de no llegar al consenso, las propuestas se tienen que reformular hasta llegar. Está claro que esta solución implica buscar otra que tenga en cuenta qué hacer en caso de que alguien tumbe la asamblea. Si hay algún problema se reevaluará, se reformulará la propuesta/el consenso.

La asamblea de la EcoXarxa es independiente de cualquier movimiento social u organización y será el único órgano de decisión de todos los asuntos de la misma.

Cualquier persona tendrá derecho a incorporarse en la EcoXarxa con posterioridad a su creación siempre que asuma todos los principios fundamentales y de funcionamiento.

Principios de funcionamiento

Se automatizarán al máximo las tareas administrativas. La EcoXarxa dispone de un blog y de un grupo en la aplicación web CES.

La red de intercambio se llama EcoXarxa Castelló y su moneda es el Eco.

Los datos de contacto de las personas integrantes estarán a disposición del grupo.

Hay dos comisiones: grupo de trabajo, donde se organizan los mercados y se dinamiza el funcionamiento de la red, y comisión de acogida, que es la encargada de informar sobre las funciones y principios básicos de funcionamiento de la EcoXarxa, así como dar de alta a las personas usuarias.

Los integrantes de las comisiones pueden acordar abandonar la comisión previa comunicación a la asamblea.

La asamblea fija un saldo mínimo de -100 y máximo de 300 que podrá estar condicionado a las circunstancias de cada persona.

Intentaremos que las personas que no tengan acceso a Internet sean “apadrinadas” por otro miembro de la EcoXarxa.

Se hacen mercados de intercambio normalmente una vez al mes salvo excepciones que se avisarán por las diferentes vías de difusión (lista de correo, blog, facebook, twitter y grupo de telegram).

Quien quiera que se le incluya al grupo de telegram deberá avisar enviando un mensaje al correo de la EcoXarxa (ecoxarxacastello@gmail.com).

Acuerdos de la asamblea

La asamblea fija el saldo mínimo en -100 Ecos y el máximo en +300 Ecos.

Todos los integrantes de la red parten de saldo 0.

La EcoXarxa Castelló se coordinará con las redes de la Plana Baixa, del Palancia-Mijares y del Camp de Morvedre.

Frente a un conflicto entre miembros de la EcoXarxa Castelló, la asamblea nombrará un grupo de mediación. Si aun así las partes no llegan a un acuerdo, la asamblea arbitrará.

Se hacen mercados de intercambio itinerantes mensuales de acuerdo con las redes vecinas.

Se unifica la clasificación de ofertas en el CES con la Xarxa de Xarxes d’Intercanvi Valencianes (X.X.I.V.).

Se recomiendan únicamente los intercambios con el resto de redes de la X.X.I.V. Los intercambios con redes no integradas en la X.X.I.V. serán por cuenta y riesgo de la persona que decida hacerlos.