Benvinguda/ Bienvenida

La moneda social és una forma de posar els diners a treballar al servei de les persones i permet a la gent continuar compartint les seves capacitats quan la moneda convencional s’estanca.

El diner convencional, en el nostre cas l’euro, està fonamentat en el deute que els bancs ens atorguen, un deute que ens lliga a causa de l’escassetat i la dificultat de generar euros. Tendeixen a acumular-se en mans d’uns pocs, ja que dels diners es crea diners, promovent la manca d’honestedat i la corrupció, destruint les economies locals i escapant als grans centres financers, fomentant la competitivitat, la creació de pobresa, provocant una degradació cultural i social creixent.

hands

L’objectiu essencial d’una moneda social no és altre que facilitar els intercanvis entre les persones, actuant com a unitat de compte, és a dir, donant un valor a les coses, i com a instrument de pagament. La seva existència depèn únicament d’un acord comunitari per atorgar un valor.

No ho crea un banc o un govern, sinó les mateixes persones en el moment que fan l’intercanvi, sent així l’economia generada totalment real, sense cap aspecte especulatiu.

La moneda social de l’EcoXarxa és un sistema d’intercanvi virtual, a través d’una plataforma informàtica (CES, Comunity ExchangeSystem) adoptada per la nostra comunitat i autogestionada en funció dels propis interessos.
Aquesta plataforma -sorgida a Sud-àfrica- vehicula intercanvis a nivell mundial. Espanya és, actualment, el territori on més xarxes existeixen utilitzant aquesta plataforma.

Es una eina de fàcil maneig i comprensió, on, un cop te registres, pots oferir un producte o servei propi o buscar el que necessitis a les teves xarxes d’intercanvi més properes.

L’adopció d’aquest sistema d’intercanvi, lluny de ser un simple fet diferencial, és una eina clau en el canvi de les relacions econòmiques capitalistes imperants. Per moltes raons:

  • La moneda social es crea a través d’una activitat real, un treball ja realitzat, sigui la producció d’un bé o la prestació d’un servei, i no a través del crèdit, és a dir de deute.

  • Les quantitats negatives perden el seu caràcter de deute, ja que no tenen un termini de “venciment”, i no augmenten per si soles al no tenir taxes d’interès, només mostren un desequilibri entre el rebut i l’aportat que sempre hi haurà temps de desfer, és més, les quantitats negatives són necessàries perquè també hagin positives, ja que és un sistema de suma zero.

  • El fet de tenir números vermells, l’únic que indica és que hauràs oferir alguna cosa en algun moment per compensar el saldo, però amb base en el principi “cadascú en funció de les seves necessitats”.

  • No té gaire sentit acumular, ja que en circumstàncies normals qualsevol persona pot generar-la amb facilitat.

El més important és que reforça l’economia local, ja que els intercanvis es produeixen al nostre entorn proper i la moneda no viatja a altres mercats on hi hagi una major rendibilitat, fomentant així relacions de confiança entre les persones usuàries que poden anar més enllà de l’econòmic i fomentar la creació de veritables nuclis d’autogestió on el suport mutu sigui la nota comuna per a la satisfacció de les necessitats de tots els seus integrants.

 


 

La moneda social es una forma de poner el dinero a trabajar al servicio de las personas y permite a la gente continuar compartiendo sus capacidades cuando la moneda convencional se estanca.

El dinero convencional, en nuestro caso el euro, está fundamentado en la deuda que los bancos nos otorgan, una deuda que nos ata a causa de la escasez y la dificultad de generar euros. Tienden a acumularse en manos de unos pocos, ya que del dinero se crea dinero, promoviendo la falta de honestidad y la corrupción, destruyendo las economías locales y escapando a los grandes centros financieros, fomentando la competitividad, la creación de pobreza, provocando una degradación cultural y social creciente.

El objetivo esencial de una moneda social no es otro que facilitar los intercambios entre las personas, actuando como unidad de cuenta, es decir, dando un valor a las cosas, y como instrumento de pago. Su existencia depende únicamente de un acuerdo comunitario para otorgar un valor.

No lo crea un banco o un gobierno, sino las mismas personas en el momento que hacen el intercambio, siendo así la economía generada totalmente real, sin ningún aspecto especulativo.

La moneda social de la EcoXarxa es un sistema de intercambio virtual, a través de una plataforma informática (CES, Comunity ExchangeSystem) adoptada por nuestra comunidad y autogestionada en función de nuestros intereses.

Esta plataforma -surgida en Sud-áfrica- vehicula intercambios a nivel mundial. España es, actualmente, el territorio donde más redes existen utilizando esta plataforma.

Es una herramienta de fácil manejo y comprensión, donde, una vez te registras, puedes ofrecer un producto o servicio propio o buscar lo que necesites en tus redes de intercambio más cercanas.

La adopción de este sistema de intercambio, lejos de ser un simple hecho diferencial, es una herramienta clave en el cambio de las relaciones económicas capitalistas imperantes.

Por muchas razones:

  • La moneda social se crea a través de una actividad real, un trabajo ya realizado, sea la producción de un bien o la prestación de un servicio, y no a través del crédito, es decir de deuda.
  • Las cantidades negativas pierden su carácter de deuda, ya que no tienen un plazo de “vencimiento”, y no aumentan por sí solas al no tener tasas de interés, sólo muestran un desequilibrio entre lo recibido y lo aportado que siempre habrá tiempo de deshacer, es más, las cantidades negativas son necesarias para que también hayan positivas, ya que es un sistema de suma cero.
  • El hecho de tener números rojos, lo único que indica es que tendrás que ofrecer alguna cosa en algún momento para compensar el saldo, pero con base en el principio “cada uno en función de sus necesidades”.
  • No tiene ningún sentido acumular, ya que en circunstancias normales qualquier persona puede generarla con facilidad.

Lo más importante es que refuerza la economía local, ya que los intercambios se producen en nuestro entorno cercano y la moneda no viaja a otros mercados donde haya una mayor rentabilidad, fomentando así relaciones de confianza entre las personas usuarias que pueden ir más allá de lo económico y fomentar la creación de verdaderos nucleos de autogestión donde el soporte mutuo sea la nota común para la satisfacción de las necesidades de todos sus integrantes.